Konkursboets KöpVillkor och Integritet

1.1 Bakgrund 

The Shirt Factory Aktiebolag, org.nr 556293-5477, försattes i konkurs den 3 april 2020, varvid Lars-Henrik Andersson på Cirio Advokatbyrå AB förordnades som konkursförvaltare. I samband med konkursen bildades The Shirt Factory Aktiebolags konkursbo (”Konkursboet”), som är en egen juridisk person separat från konkursbolaget The Shirt Factory Aktiebolag. Eftersom verksamheten numera bedrivs i Konkursboets regi sker all försäljning med Konkursboet som säljare.   

All försäljning som sker under konkursen omfattas av följande villkor.   

1.2 Parter 

Köpare:

Varje juridisk person eller privatperson (konsument) som genom The Shirt Factory Aktiebolags fysiska butiker eller webbutiken via shirtfactory.se köper varor och annan egendom som erbjuds till försäljning (”Kunden”). 

Säljare:  

The Shirt Factory Aktiebolag, org.nr 556293-5477 
c/o Cirio Advokatbyrå AB 
Box 3294 
103 65 Stockholm 

1.3 Köpobjektets egenskaper 

All egendom är ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används och säljs med de egenskaper som anges i de fysiska butikerna och webbutiken. 

Med anledning av konkursen säljs all egendom i befintligt och av Kunden undersökt skick. 

1.4 Pris 

Alla priser med eventuella rabatter anges inklusive moms.  

1.5 Leverans- och betalningsvillkor

1.5.1 Köp i fysisk butik 

a) Leverans: Egendomen levereras till Kunden för upphämtning i butik. Egendomen anses levererad när den har överlämnats till Kunden i butikKonkursboet tar inget ansvar för egendomen efter att den har levererats till Kunden.

b) Betalning: Betalning sker kontant genom kredit- eller kontokort. Betalning med kontanter accepteras endast i den utsträckning tillräcklig kontantväxel finns att tillgå.

1.5.2 Köp i webbutiken

a) Leverans: Egendomen levereras till Kunden genom Postnord för upphämtning vid PostNord-ombudGällande priser för frakt anges i webbutiken inför ditt köp. Egendomen anses levererad när den har överlämnats till speditör eller annan extern part för leverans till Kunden. Konkursboet tar inget ansvar för egendomen efter att den har levererats till Kunden.

b) BetalningBetalning sker genom de betalningsalternativ som erbjuds via Payer Financial Services ABKontakta Payer via kundtjanst@payer.se för frågor om din betalning.

1.6 Reklamation och garantier 

Alla varor säljs i befintligt skick och Konkursboet lämnar inga garantier. Kunden saknar rätt att reklamera och att rikta några som helst anspråk mot Konkursboet i anledning av köpet. 

Om en vara avviker från vad som följer av avtalet mellan Kunden och Konkursboet eller på annat sätt inte motsvarar det skick eller den beskrivning av varan som Konkursboet har lämnat, kan varan reklameras. Reklamation ska göras inom skälig tid, dock senast inom en månad, genom att kontakta Konkursboet med angivande av ordernummer, kontaktuppgifter och annan nödvändig information i formuläret via följande länk. 

Vid godtagbara fel erbjuder Konkursboet i första hand rimligt prisavdrag som motsvarar värdeminskningen av det aktuella felet, och i andra hand hävning av köpet.  

Kunden saknar rätt att byta varor med försegling som har brutits upp.

1.7 Byte, öppet köp och ångerrätt

1.7.1 Köp i butik 

Inga villkor om retur- och bytesrätt eller öppet köp gäller.

1.7.2 Köp i webbutik 

Inga villkor om retur- och bytesrätt eller öppet köp gäller.  

Som privatperson (konsument) har Kunden rätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler att ångra köp gentemot Konkursboet som genomförts via webbutiken. Meddelande om ångrat köp ska lämnas till Konkursboet, inom 14 dagar från att Kunden har mottagit varan, med angivande av ordernummer, kontaktuppgifter och annan nödvändig information i formuläret via följande länk. 

Returnering av varor sker på Kundens egen bekostnad och ansvar genom att skicka ett förseglat och emballerat paket till följande adress:  

The Shirt Factory AB 
Kronofogdevägen 62 
163 51 SPÅNGA 

För undvikande av tvivel ansvarar Kunden för betalning av fraktkostnaden och övriga kostnader som kan uppkomma med anledning av returen.  

Om egendomen har använts, mer än vad som fordrats för att kontrollera varans funktion, har Konkursboet rätt till ersättning motsvarande värdeminskningen. 

Kunden saknar rätt att ångra köp avseende varor med försegling som har brutits upp.

1.8 Tvist 

Tvister som uppstår i anledning av dessa villkor ska avgöras av allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.  


Integritetspolicy

Tillägg till The Shirt Factory Aktiebolags integritetspolicy med anledning av att bolaget försatts i konkurs 

The Shirt Factory Aktiebolag, org.nr 556293-5477, försattes den 3 april 2020 i konkurs, med anledning av detta har konkursförvaltningen för konkursboets räkning uppdaterat konkursbolagets integritetspolicy med detta tillägg. 

Från och med datumet för konkursen har konkursboet tagit över förvaltningen av konkursbolagets verksamhet. Dina personuppgifter kommer, inom ramen för konkursboets hantering av konkursbolagets verksamhet, behandlas i enlighet med vad som anges i konkursbolagets nuvarande integritetspolicy samt detta tillägg till integritetspolicyn. 

I tillägg till konkursbolagets nuvarande integritetspolicy kan dina personuppgifter komma att behandlas enligt följande: 

Ändamål 

Behandlingar som utförs 

Kategorier av personuppgifter 

  • Administration i samband med företagsförvärv, omstrukturering etc. 
  • Vid en omstrukturering av företaget, t.ex. en uppdelning i flera olika verksamheter, eller om en utomstående part önskar förvärva oss eller vår kunddatabas kommer vi att lämna ut dina och andra kunders personuppgifter till det övertagande bolaget. Det bolaget kommer i sådana fall att fortsätta använda dina personuppgifter för samma syften som de vi angett i denna integritetspolicy om du inte får annan information i samband med överlåtelsen. 
  • Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress.  
  • Order- och betalningsuppgifter såsom köp- och transaktionshistorik. 

Laglig grund: Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att möjliggöra en förvärvs- eller omstruktureringsprocess överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter. Det förutsätter dock att det övertagande bolaget bedriver liknande verksamhet som oss. 

Lagringsperiod: Om vi upphör att existera, t.ex. genom en fusion, likvidation eller konkurs, eller om vår kunddatabas överlåts till ett övertagande bolag kommer vi radera dina personuppgifter så länge vi inte behöver spara dem för att uppfylla lagkrav. Om vi förvärvas av ett övertagande bolag eller delas upp i samband med en omstrukturering kommer vi fortsätta spara och använda dina personuppgifter enligt villkoren i denna integritetspolicy, om du inte får annan information i samband med överlåtelsen. 

Mottagare av personuppgifter 

Inom ramen för konkursen kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till konkursboet. 

Information om konkursboets hantering av personuppgifter inom ramen för konkursboets hantering av konkursen finner du här.

Allmänt
Våra kunder ska alltid kunna känna sig trygg när personuppgifter lämnas till oss. Denna Integritetspolicy förklarar hur vi säkerställer att våra kunders personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig
TSF är personuppgiftsansvarig för behandling kundens personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. TSF kontaktas via ”kundtjanst@shirtfactory.se”.

När och varför behandlar vi kundens personuppgifter?
Vilka personuppgifter vi behandlar beror på om du är kund i webshopen och/eller kundklubbsmedlem.

För köp i webshop gäller följande:
Vi använder personuppgifter för att hantera ditt köp på vår site, detta inkluderar att behandla beställningar, returer samt reklamationer. (Avtal)
Vi använder personuppgifter för att skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen. (Avtal)
Vi använder personuppgifter för att hantera betalningar. (Avtal)
Vi använder personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och erbjudanden upp till 12 månader efter genomfört köp. (Berättigat intresse)

För kundklubbsmedlem gäller:
Vi samlar in och behandlar personuppgifter om våra medlemmar med syfte att marknadsföra klubbens aktiviteter och erbjudanden samt hantera eventuella bonusutbetalningar.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
De personuppgifter TSF samlar in och behandlar är:

Namn
Personnummer
Adress
Telefonnummer
E-post
Köphistorik

Hur länge sparar vi uppgifter?
TSF sparar klubbmedlemmars uppgifter så länge kunden är aktiv medlem i TSF Kundklubb.

För köp i webshopen gäller:
För att fullgöra våra förpliktelser under och efter ditt köp av en produkt: tre år från senaste köp.
För marknadsföring och kundtjänstkontakt som baseras på berättigat intresse: tolv månader från senaste köp.
För bokföring: sju år plus innevarande år enligt gällande lagstiftning.
För samtliga rättsliga förpliktelser sparas uppgifterna så länge detta krävs enligt gällande lagstiftning.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
Vi lämnar inte ut eller säljer vidare medlemmars eller kunders personuppgifter till tredje part annat än till av oss upphandlade tjänsteföretag. Exempel på tjänster är betalning i webshop, paketleverans, kommunikations och -IT-system innefattande lagring och underhåll. Dessa tjänsteföretag måste behandla personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och får inte använda dem för egna syften.

Kundens rättigheter
TSF ansvarar för att kundens eller medlemmens personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Kunden har rätt att när som helst begära tillgång till, rätta, begränsa eller helt radera den lagrade informationen samt att återkalla sitt samtycke. Adressändring eller begäran om avslutat medlemskap lämnas till en TSF-butik eller via kontaktformulär på hemsida. Kunden har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra kundens personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. Kunden har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av personuppgifter till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.