ALLMÄNNA VILLKOR

Tillämpning

Dessa villkor är tillämpliga på det avtal som du sluter med The Shirt Factory International AB nedan kallat TSF vid köp på shirtfactory.se. I de allmänna villkoren hänvisas till servicesidorna på shirtfactory.se. Genom att beställa accepterar du de allmänna villkoren.

Priser och avgifter
Priserna på shirtfactory.se är angivna inklusive moms. Alla ordrar levereras utan tillkommande fraktkostnad.

Upprättande av avtalet
TSF förbehåller sig rätten att utan vidare motivering neka beställningar i enskilda fall.

Ångerrätt
För dina inköp gäller 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela TSF detta inom 14 dagar från det att du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan.

På det belopp som ska återbetalas har TSF rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.


Reklamation och konsumentskydd
Om du får en felaktig eller felexpedierad vara kommer TSF i händelse av retur att stå för transportkostnaderna. Konsumentköplagen, som tillvaratar dina intressen som kund, gäller naturligtvis också när du handlar hos oss.


Leverans
TSF kommer att iaktta största noggrannhet vid mottagandet och expediering av beställningar.

TSF kommer att expediera de beställningar som företaget godkänt skyndsammast och i den ordningen de inkommit. Normalt sker leverans 2-4 arbetsdagar efter att beställningen inkommit.

Om en leverans inte kan ske på grund av att varorna inte finns i lager eller om den blir försenad av andra orsaker får du ett meddelande om detta senast 14 dagar efter det att du gjort beställningen.

TSF ansvarar inte för någon som helst skada till följd av att de aviserade leveranstiderna överskridits.

Transportgaranti
Varor som skadats i transporten ersätts kostnadsfritt av TSF.

Betalning
Det belopp du ska erlägga kan du betala på de sätt som beskrivs på servicesidorna på shirtfactory.se

Kortbetalning och direktbetalning via Internetbank
Betalningslösning handhas av tredje part, Payer Sweden AB varför dessa ansvarar för betalningslösningens funktion och säkerhet. Se www.payer.se för mer information.

Åldersgräns
Enligt lag kan TSF inte expediera beställningar till personer under 16 år. Shirtfactory.se tillämpar 18-årsgräns vid kortköp.

Sekretess
TSF tar ansvar för alla personuppgifter, som du lämnar till oss eller som vi får del av när du anmäler dig för köp. Uppgifterna används för bedömning, tecknande och genomförande av leveransavtalet och för att förvalta den kundrelation som uppstår härav, däri inbegripet riktade marknadsaktiviteter som organiseras av TSF, bedrägeribekämpning och för att uppfylla lagenliga skyldigheter. TSF lämnar inga uppgifter till tredje part förutom av betalningen handhavande bolag.

Ansvar
TSF ansvarar inte gentemot dig för någon som helst skada, med undantag för sådana fall där företagets ansvarsförsäkring täcker skadan och under förutsättning att försäkringsgivaren i förekommande fall godkänner att utbetalning sker. Förutom sådana fall är ansvaret genomgående begränsat till högst det belopp som utgör inköpspriset för den aktuella artikeln eller de aktuella artiklarna.

TSF ansvarar aldrig för följdskador.

Force majeure
Under force majeure skjuts TSFs förpliktelser upp. Om den period då force majeure råder är längre än 2 månader äger såväl du som TSF rätt att upphäva avtalet utan att det i sådana fall finns någon skyldighet att betala skadestånd. Med force majeure avses bland annat strejker, sjukdom hos personalen, transportstörningar, import/exportförbud, oavsett om detta förekommer hos företaget eller hos företagets leverantörer.


Bolagsinformation
The Shirt Factory International AB är registrerat med säte i Uppsala.