Villkor och Integritet

Tillämpning
Dessa villkor är tillämpliga på det avtal som du sluter med The Shirt Factory AB nedan kallat TSF vid köp på shirtfactory.se. I de allmänna villkoren hänvisas till servicesidorna på shirtfactory.se. Genom att beställa accepterar du de allmänna villkoren.

Priser och avgifter
Priserna på shirtfactory.se är angivna inklusive moms. Alla ordrar levereras utan tillkommande fraktkostnad.

Upprättande av avtalet
TSF förbehåller sig rätten att utan vidare motivering neka beställningar i enskilda fall.

Ångerrätt
För dina inköp gäller 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela TSF detta inom 14 dagar från det att du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan. Vid nyttjande av ångerrätten står du som kund för returfrakten.

På det belopp som ska återbetalas har TSF rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.


Reklamation och konsumentskydd
Om du får en felaktig eller felexpedierad vara kommer TSF i händelse av retur att stå för transportkostnaderna. Konsumentköplagen, som tillvaratar dina intressen som kund, gäller naturligtvis också när du handlar hos oss.


Leverans
TSF kommer att iaktta största noggrannhet vid mottagandet och expediering av beställningar.

TSF kommer att expediera de beställningar som företaget godkänt skyndsammast och i den ordningen de inkommit. Normalt sker leverans 2-4 arbetsdagar efter att beställningen inkommit.

Om en leverans inte kan ske på grund av att varorna inte finns i lager eller om den blir försenad av andra orsaker får du ett meddelande om detta senast 14 dagar efter det att du gjort beställningen.

TSF ansvarar inte för någon som helst skada till följd av att de aviserade leveranstiderna överskridits.

Transportgaranti
Varor som skadats i transporten ersätts kostnadsfritt av TSF.

Betalning
Det belopp du ska erlägga kan du betala på de sätt som beskrivs på servicesidorna på shirtfactory.se

Betalningslösning handhas av tredje part, Payer Financial Services AB varför dessa ansvarar för betalningslösningens funktion och säkerhet.

Åldersgräns
Enligt lag kan TSF inte expediera beställningar till personer under 16 år. Shirtfactory.se tillämpar 18-årsgräns vid kortköp.

Ansvar
TSF ansvarar inte gentemot dig för någon som helst skada, med undantag för sådana fall där företagets ansvarsförsäkring täcker skadan och under förutsättning att försäkringsgivaren i förekommande fall godkänner att utbetalning sker. Förutom sådana fall är ansvaret genomgående begränsat till högst det belopp som utgör inköpspriset för den aktuella artikeln eller de aktuella artiklarna.

TSF ansvarar aldrig för följdskador.

Force majeure
Under force majeure skjuts TSFs förpliktelser upp. Om den period då force majeure råder är längre än 2 månader äger såväl du som TSF rätt att upphäva avtalet utan att det i sådana fall finns någon skyldighet att betala skadestånd. Med force majeure avses bland annat strejker, sjukdom hos personalen, transportstörningar, import/exportförbud, oavsett om detta förekommer hos företaget eller hos företagets leverantörer.


Bolagsinformation
The Shirt Factory AB är registrerat med säte i Stockholm.
Org. nr. 556293-5477


Integritetspolicy

Allmänt
Våra kunder ska alltid kunna känna sig trygg när personuppgifter lämnas till oss. Denna Integritetspolicy förklarar hur vi säkerställer att våra kunders personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig
TSF är personuppgiftsansvarig för behandling kundens personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. TSF kontaktas via ”kundtjanst@shirtfactory.se”.

När och varför behandlar vi kundens personuppgifter?
Vilka personuppgifter vi behandlar beror på om du är kund i webshopen och/eller kundklubbsmedlem.

För köp i webshop gäller följande:
Vi använder personuppgifter för att hantera ditt köp på vår site, detta inkluderar att behandla beställningar, returer samt reklamationer. (Avtal)
Vi använder personuppgifter för att skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen. (Avtal)
Vi använder personuppgifter för att hantera betalningar. (Avtal)
Vi använder personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och erbjudanden upp till 12 månader efter genomfört köp. (Berättigat intresse)

För kundklubbsmedlem gäller:
Vi samlar in och behandlar personuppgifter om våra medlemmar med syfte att marknadsföra klubbens aktiviteter och erbjudanden samt hantera eventuella bonusutbetalningar.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
De personuppgifter TSF samlar in och behandlar är:

Namn
Personnummer
Adress
Telefonnummer
E-post
Köphistorik

Hur länge sparar vi uppgifter?
TSF sparar klubbmedlemmars uppgifter så länge kunden är aktiv medlem i TSF Kundklubb.

För köp i webshopen gäller:
För att fullgöra våra förpliktelser under och efter ditt köp av en produkt: tre år från senaste köp.
För marknadsföring och kundtjänstkontakt som baseras på berättigat intresse: tolv månader från senaste köp.
För bokföring: sju år plus innevarande år enligt gällande lagstiftning.
För samtliga rättsliga förpliktelser sparas uppgifterna så länge detta krävs enligt gällande lagstiftning.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
Vi lämnar inte ut eller säljer vidare medlemmars eller kunders personuppgifter till tredje part annat än till av oss upphandlade tjänsteföretag. Exempel på tjänster är betalning i webshop, paketleverans, kommunikations och -IT-system innefattande lagring och underhåll. Dessa tjänsteföretag måste behandla personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och får inte använda dem för egna syften.

Kundens rättigheter
TSF ansvarar för att kundens eller medlemmens personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Kunden har rätt att när som helst begära tillgång till, rätta, begränsa eller helt radera den lagrade informationen samt att återkalla sitt samtycke. Adressändring eller begäran om avslutat medlemskap lämnas till en TSF-butik eller via kontaktformulär på hemsida. Kunden har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra kundens personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. Kunden har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av personuppgifter till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.